Relacje inwestorskie

Informacje o strukturze akcjonariatu

Kapitał zakładowy spółki wynosi 120 000 PLN i dzieli się na 1 200 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN.

Akcjonariusz Łączna liczba posiadanych akcji Udział w łącznej liczbie głosów
Maciej Paraszczak 987 000 82,25%
Agnieszka Tomczyk-Pieniądz 77 000 6,42%
Krzysztof Gargas 53 000 4,42%
Pozostali 83 000 6,91%

Sprawozdania finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdania z działalności zarządu spółki

Sprawozdania z działalności zarządu spółki za 2021 rok

Sprawozdania z działalności zarządu spółki za 2020 rok

Sprawozdania z działalności zarządu spółki za 2019 rok

Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Brak

Opinie biegłego rewidenta

Sprawozdanie z badania 2021

Ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak

Uchwały podejmowane przez Zgromadzenie Akcjonariuszy

Uchwały z dnia 12.09.2022

Dane firmy

Meritoros SA

Krowoderska 63B/6

31-158 Kraków

+48 12 423 32 99

biuro@meritoros.pl

Siedziba główna: Kraków

NIP PL 6792963176

REGON 120618773

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000935021