7.03.2021

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania. Ryczałt polega na tym, że podstawą opodatkowania jest osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zatem przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, w formie spółki cywilnej osób fizycznych, w formie spółki jawnej osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Oznacza to, że przy wybraniu tej formy opodatkowania, podatnik nie może uwzględnić poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Jest to opłacalna forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Stawki ryczałtu wahają się od 2% do 17% i zależą od rodzaju wykonywanej działalności:

-17% - wolne zawody,

-15% - świadczenie usług, między innymi: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją, usługi reklamowe,

-8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu między innymi: świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem oraz przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze,

-10% - świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,

-8,5% - przychody między innymi ze świadczenia usług w zakresie edukacji, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

-5,5% - przychody z między innymi z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

-3% - przychody między innymi z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem usług opodatkowanych według stawki 17% i 15%,

-2% - przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

W przypadku prowadzenia działalności w ramach różnych stawek opodatkowania, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju. W przypadku, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów. Do tej zasady jest jednak zastrzeżenie, mówiące, że jeżeli konkretna działalność jest opodatkowana stawką wyższą niż 8,5%, to stosuję się tą wyższą stawkę, czyli 17%, 15%, 10%, 12,5%.

Z tej formy opodatkowania ryczałtem skorzystać mogą:

-osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,

-przedsiębiorstwo w spadku,

-spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

-spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku

-spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Limit ten dotyczy przychodów osiągniętych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz sumy przychodów wspólników z działalności prowadzonej w formie spółki jawnej lub cywilnej.

Mimo stosunkowo niewielkich wymagań dotyczących tej formy opodatkowania, część branż (między innymi prowadzenie aptek, działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych) nie może zastosować ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie mogą go także stosować przedsiębiorcy, którzy dokonali określonych zmian w danym roku podatkowym (osoby opłacające w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej), oraz firmy, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Mimo braku możliwości odliczenia poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągnięty przychód można pomniejszyć między innymi o:

-straty podatkowe z lat ubiegłych,

-składki na ubezpieczenie społeczne,

-7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej,

-wpłaty na IKZE,

-wydatki na cele rehabilitacyjne,

-wydatki na Internet do kwoty 760 zł w danym roku,

-darowizny przekazane na cele wskazane w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-wydatki poniesione na termomodernizacje.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów