25.04.2022

Podatek PCC

Podatek PCC to podatek od czynności cywilno-prawnych, którego podatnikami są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

Podatnikiem podatku PCC, w zależności od rodzaju zawieranej umowy jest:

 • umowie sprzedaży - kupujący,
 • umowie zamiany – strony czynności,
 • umowie darowizny – obdarowany,
 • umowie dożywocia - nabywca własności nieruchomości,
 • umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – podmiot, który nabywa rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 • ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - użytkownik lub nabywający prawo służebności,
 • umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - biorący pożyczkę lub przechowawca,
 • ustanowieniu hipoteki - składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
 • umowie spółki cywilnej - wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki - spółka.

Warto także nadmienić, że gdy obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach to wszystkie te podmioty są solidarnie zobowiązane do zapłaty podatku.

Sprawka podatku PCC jest różna w zależności od zawieranej umowy, wynosi ona odpowiednio:

 • przy umowie sprzedaży:      

-nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%

-innych praw majątkowych   - 1%

 • przy umowach:

-zmiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%

-przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%

 • przy umowie ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - 1%
 • przy umowach pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 0,5%
 • od ustanowienia hipoteki

-na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%

-na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej   - 19 zł

 • przy umowie spółki - 0,5%

Podatek PCC należy zapłacić do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni w od dnia powstania obowiązku. W przypadku zawierania czynności cywilno-prawnych w formie aktu notarialnego nie ma konieczności opłaty w Urzędzie, ponieważ płatności dokonuje się bezpośrednio u notariusza.

Subscribe to newsletter, receive job offers and monthly summaries of tax changes!

Are you interested in recent tax changes, or maybe you are fruitlessly searching for jobs in the fields of accounting or HR & payroll? Sign in to our newsletter and receive various job offers along with monthly summaries of tax changes!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów