29.11.2020

Transakcje powiązane w JPK_V

Od 1 października 2020 roku podatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania do Urzędu Skarbowego, zamiast deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz pliku JPK, nowego pliku JPK_V. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy muszą przekazywać informację odnośnie sprzedawanych towarów i usług (GTU) oraz rodzajach transakcji „WEW”, „RO” lub „TP”. Więcej na temat nowego pliku JP_V oraz oznaczeń pisaliśmy TUTAJ.

Jednym z większych problemów dla podatników jest oznaczenie transakcji zrealizowanych między podmiotami powiązanymi („TP”). Zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych, które zawierają bardzo obszerny katalog powiązań, za powiązane uważa się:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam lub inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub

d) podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Poprzez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

- udziałów w kapitale lub

- praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

- udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

b) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

c) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Warto przyjrzeć się także na rodzajom powiązań. W przypadku zagranicznego zakładu podatnika, względnie zagranicznego zakładu wchodzącego w skład podatkowej grupy kapitałowej, należy zwrócić uwagę na wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów o charakterze nietransakcyjnym w relacji podatnik (spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej) i jego zagraniczny zakład. Oprócz tego może wystąpić import towarów z udziałem zagranicznego zakładu. Warunkiem koniecznym zastosowania oznaczenia „TP” jest to, aby w operacji brał udział zagraniczny zakład w znaczeniu podatku dochodowego.

W kwestii transakcji pomiędzy spółką niemającą osobowości prawnej, a jej wspólnikami należy zaznaczyć, że chodzi o przypadki, w których stronami czynności są spółka i wspólnik, a nie wspólnicy pomiędzy sobą. Takie transakcje także oznaczamy „TP”.

Następną przesłanką stosowania oznaczenia „TP” są powiązania kapitałowe, ale również te wynikające z posiadania prawa głosu w organach kontrolnych, stanowiących czy zarządczych. Dotyczy to nie tylko udziału w kapitale, ale również w organach danego podmiotu (np. pośredni udział w zarządzie spółki).

Co do faktycznego wpływu na podejmowanie decyzji przez inny podmiot należy stwierdzić, że w ten sposób powiązanie może być z osobą fizyczną lub z innym podmiotem, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej. Prawodawca nie przewiduje jednak takiego uzasadnienia dla powiązań osób fizycznych. Powiązania osób fizycznych mogą wywodzić się wyłącznie z małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia. Według zasad prawa rodzinnego relacje prawne powinowactwa nie ustają wraz z ustaniem małżeństwa (wyjątkiem jest jego unieważnienie). Pokrewieństwo i powinowactwo to:

a) pokrewieństwo pierwszego stopnia: rodzice, dzieci,

b) pokrewieństwo drugiego stopnia: dziadkowie, wnuki,

c) pokrewieństwo drugiego stopnia w linii bocznej (brak pierwszego stopnia): rodzeństwo,

d) powinowactwo pierwszego stopnia: teściowie, zięć, synowa,

e) powinowactwo drugiego stopnia w linii bocznej (brak pierwszego stopnia): szwagier, szwagierka, bratowa

Co więcej, oznaczenie „TP” dotyczy także podatników dokonujących zakupów od powiązanych podmiotów zagranicznych. W takiej sytuacji oznaczenie „TP” zamieszczane jest wyłącznie po stronie VAT należnego. Obowiązkiem stosowania znacznika „TP” nie została objęta sprzedaż, która dokumentowana jest w sposób zbiorczy, w szczególności wykazywana jest w ewidencji sprzedaży w raporcie fiskalnym „RO”. Gdyby jednak dla takiej sprzedaży została wystawiona faktura, wówczas ujmując ją w rejestrze VAT należnego, pomimo oznaczenia „FP”, podatnik musi także zbadać czy nie występują przesłanki do oznaczenia takiego wpisu jako „TP”.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów