16.01.2021

Tarcza Finansowa 2.0

W związku z obostrzeniami panującymi w Polsce, została wprowadzona Tarcza Finansowa 2.0 oferująca subwencje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do Tarczy Finansowej 1.0, obecna Tarcza 2.0 skierowana jest tylko do określonej grupy przedsiębiorców, które dodatkowo spełnią szereg warunków.

Tarcza Finansowa 2.0 (na obecną chwilę) skierowana jest:

-do mikroprzedsiębiorstw możliwość otrzymania subwencji finansowej w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na jednego zatrudnionego,

-do małych i średnich przedsiębiorstw i polega na dofinansowaniu kosztów stałych nie pokrytych przychodami, w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto.

Beneficjentami subwencji mogą być przedsiębiorcy, którzy jednocześnie spełnili wszystkie poniższe warunki:

1) są wpisani do CEIDG albo KRS (zgodnie z Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy prawo przedsiębiorców, to jest między innymi osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, a także spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą).

2) prowadzą działalność na 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień składania wniosku.

3) nie będą w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji.

4) nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Warunek jest spełniony, jeśli co najmniej na jedną z dat: 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2020 roku lub dzień składania wniosku podatnik nie ma zaległości.

5) posiadając rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Główny beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odejście od tej zasady jest jednak możliwe, jeśli Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

6) posiadają odpowiednie PKD ujawnione w CEIDG albo KRS na wszystkie trzy daty: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku oraz na dzień składania wniosku. Kod PKD nie musi być umieszczony jako przeważający rodzaj działalności, co więcej podatnik może mieć ujawnione różne, podlegające pod subwencje kody w podanych terminach. Poniżej zostały przedstawione kody podlegające pod subwencje:

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z - Działalność fotograficzna;

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A - Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D - Działalność paramedyczna;

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z - Działalność muzeów;

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

7) posiadają potwierdzenie umocowań, tzn. momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania osoby reprezentującej Beneficjenta.

8) wykazują spadek obrotów. Przedsiębiorca musi wykazać minimum 30% spadek obrotów w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 kwietnia - 31 grudnia 2019 r. lub w okresie 1 października - 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 października - 31 grudnia 2029 r.

Wnioski o subwencje można składać od 15 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów