16.01.2021

Tarcza Finansowa 2.0

W związku z obostrzeniami panującymi w Polsce, została wprowadzona Tarcza Finansowa 2.0 oferująca subwencje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do Tarczy Finansowej 1.0, obecna Tarcza 2.0 skierowana jest tylko do określonej grupy przedsiębiorców, które dodatkowo spełnią szereg warunków.

Tarcza Finansowa 2.0 (na obecną chwilę) skierowana jest:

-do mikroprzedsiębiorstw możliwość otrzymania subwencji finansowej w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na jednego zatrudnionego,

-do małych i średnich przedsiębiorstw i polega na dofinansowaniu kosztów stałych nie pokrytych przychodami, w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto.

Beneficjentami subwencji mogą być przedsiębiorcy, którzy jednocześnie spełnili wszystkie poniższe warunki:

1) są wpisani do CEIDG albo KRS (zgodnie z Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy prawo przedsiębiorców, to jest między innymi osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, a także spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą).

2) prowadzą działalność na 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień składania wniosku.

3) nie będą w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji.

4) nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Warunek jest spełniony, jeśli co najmniej na jedną z dat: 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2020 roku lub dzień składania wniosku podatnik nie ma zaległości.

5) posiadając rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Główny beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odejście od tej zasady jest jednak możliwe, jeśli Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

6) posiadają odpowiednie PKD ujawnione w CEIDG albo KRS na wszystkie trzy daty: 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 roku oraz na dzień składania wniosku. Kod PKD nie musi być umieszczony jako przeważający rodzaj działalności, co więcej podatnik może mieć ujawnione różne, podlegające pod subwencje kody w podanych terminach. Poniżej zostały przedstawione kody podlegające pod subwencje:

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z - Działalność fotograficzna;

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A - Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D - Działalność paramedyczna;

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z - Działalność muzeów;

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

7) posiadają potwierdzenie umocowań, tzn. momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania osoby reprezentującej Beneficjenta.

8) wykazują spadek obrotów. Przedsiębiorca musi wykazać minimum 30% spadek obrotów w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 kwietnia - 31 grudnia 2019 r. lub w okresie 1 października - 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 października - 31 grudnia 2029 r.

Wnioski o subwencje można składać od 15 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów