26.07.2022

Podatek od nieruchomości

Ze względu na rosnącą inflację, wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości, w celu zabezpieczenia swoich środków pieniężnych. Po zakupie, oprócz konieczności zapłaty podatku PCC (o podatku PCC możesz przeczytać TUTAJ), podatnicy zobowiązani są także do zapłaty podatku od zakupionej nieruchomości.

Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są wszystkie:

  • budynki lub ich części,
  • mieszkania lub lokale użytkowe, które są wyodrębnione prawnie (posiadają księgę wieczystą),
  • grunty (jeśli nie są gruntami rolnymi lub lasem).

Płacić podatek zobowiązany jest:

  • właściciel,
  • posiadacz samoistny (osoba, która używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest),
  • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
  • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Obowiązek zapłaty podatku powstaje z pierwszym dniem miesiąca, po miesiącu, w którym podatnik zakupił nieruchomość (lub jej składniki).

W przypadku, gdy obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Osoby fizyczne, jeśli są podatnikami podatku od nieruchomości, składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania. Osoby fizyczne nie obliczają podatku samodzielnie, gmina co roku przysyła im decyzję co do wysokości podatku. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w przeciwieństwie do osób fizycznych, składają roczną deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Wysokość podatku od nieruchomości jest zależna od:

  • powierzchni gruntów i budynków lub ich części,
  • stawki podatku, która obowiązuje w danej gminie.

Gmina, w której znajduje się nieruchomość, określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy).

Osoby fizyczne płacą podatek ratalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. W przypadku osób prawnych, podatek należy uregulować w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc z wyjątkiem stycznia, gdzie wpłatę za ten miesiąc należy uregulować do ostatniego dnia stycznia. 

Wiele osób, zarówno fizycznych, jak i prawnych, zapomina o konieczności złożenia informacji oraz rocznych deklaracji na podatek od nieruchomości, dlatego znaczna część z nich decyduje się przenieść ten obowiązek na swoje biuro rachunkowe, które jest specjalistą w zakresie księgowości i podatków.

Autor:

Źródła:

Żródło:

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-od-nieruchomosci

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-nieruchomosci/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów