23.10.2023

Podatek leśny

Posiadasz grunty oznaczone jako lasy? Jesteś zobowiązany do opłacenia z tego tytułu podatku.

Co jest opodatkowane?

Podatkiem objęte są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Wyjątkiem są jednak lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek zobowiązani są zapłacić:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienia z podatku leśnego

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić różne zwolnienia przedmiotowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Co do zasady z ppodatku leśnego zwalnia się:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatku leśnym,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości.

Podstawnie i ustanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy podatku leśnego powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa natomiast z ostatnim dniem miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku leśnego uzależnione są od wielkości oraz zakwalifikowania lasu.

 • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

W związku z tym, że podatek leśny jest podatkiem lokalny, rada gminy może w drodze uchwały obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Płatność podatku

W przypadku osób fizycznych, podatek płatny jest w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do zapłaty podatku za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

Co ważne - jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Dokumenty składane do urzędu skarbowego

W zależności od miejsca położenia lasu oraz tego, kto jest jego właścicielem składane są:

 • w przypadku osób fizycznych - informacje o lasach. Dokumenty składane są do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - deklaracje na podatek leśny. Dokument składany jest do 15 stycznia danego roku podatkowego. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

https://www.podatki.gov.pl/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów