24.10.2022

Odsetki podatkowe

Jednym z obowiązków podatników jest terminowa zapłata podatków. Podatek zapłacony po terminie staje się zaległością podatkową, od której podatnik zobowiązany jest samodzielnie obliczyć odsetki podatkowe oraz zapłacić je do urzędu skarbowego wraz z zaległością. Ograny podatkowe nie informują przedsiębiorców o naliczeniu odsetek od nieterminowych zapłat. 

Jaka jest wysokośc odsetek podatkowych?

Żeby obliczyć odsetki podatkowe należy znać kwotę zaległości podatkowej, ilość dni zwłoki oraz obecnie obowiązującą stawkę odsetkową.  

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji Podatkowej podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%. Stawka ta nie może być jednak niższa niż 8%.  

Od 8.09.2022 r. stopa oprocentowania kredytu lombardowego jest w wysokości 7,25%. W związku z tym aktualnie obowiązująca stawka odsetek za zwłokę wynosi 16,50% (wyliczenie: 200% x 7,25% + 2%).  

Poniżej przedstawiony został wzór na wyliczenie kwoty odsetek

(kwota zaległości x liczba dni zwłoki x stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym)/365 dni  = kwota odsetek

Wyliczone odsetki należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi do pełnych złotówek.

Do obliczenia odsetek podatkowych można wykorzystać udostępniony przez Ministerstwo Finansów kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Do pewnej kwoty nie trzeba płacić odsetek.

Podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek w sytuacji, gdy wartość wyliczonych odsetek podatkowych nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pocztowej pobieranej przez Pocztę Polską. W 2022 roku opłata ta wynosi 2,90 zł – w związku z tym podatnik nie musi odprowadzać do organów podatkowych oraz jednostek samorządowych odsetek mniejszych niż 8,70 zł (3 x 2,90 zł).

Kto może płacić obniżoną stawkę podatku?

Podatnik ma możliwość zastosowania obniżonej stopy do obliczania odsetek podatkowych za nieterminowe uregulowanie zobowiązań po spełnieniu określonych warunków. Stawka obniżona wynosi 50% stawki podstawowej. Warunki jakie należy spełnić jednocześnie to:

  • korekta deklaracji musi zostać złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji
  • zaległość podatkowa musi zostać uiszczona w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty

Zgodnie z art. 56a § 3 Ordynacji Podatkowej – „Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;

2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających”

Należy pamiętać, że zapłacone odsetki podatkowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT.

Autor: Martyna Skrzypczak, Księgowa

Źródła:

Źródła:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (art. 53 -56a OP)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2019 r. III SA/Wa 2814/18 Stosowanie obniżonych odsetek od zaległości podatkowych do zaliczek

IPPP2/4518-1/16-2/AO - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie

Narodowy Bank Polski

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów