25.09.2023

Jednostki małe w ustawie o rachunkowości

Jednostka mała - definicja

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostką małą jest spółka handlowa, która zarówno w danym roku obrotowym za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym dany rok obrotowych, nie przekroczyła dwóch z trzech następujących wielkości:

  • 25 500 000 PLN – wartość sumy bilansowej na koniec roku obrotowego,
  • 51 000 000 PLN – wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w danym troku obrotowym,
  • 50 osób – wielkość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Uproszczenia dla jednostek małych

  • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej wg. zał. nr 5 - Jednostki małe mogą sporządzać uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat, oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informację dodatkową według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości Jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego według zał. nr 1 lub zał. nr 5.
  • Odstąpienie od sporządzania zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych - jednostki małe nie muszą sporządzać zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Z tego uproszczenia mogą również skorzystać jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez firmę audytorską.
  • Uproszczenia dotyczące sprawozdania z działalności - jednostka mała zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności, może nie sporządzać tego sprawozdania, jeżeli w informacji dodatkowej zaprezentuje informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości.

Decyzja (uchwała) w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych

Jednostka, która spełnia warunki do zakwalifikowania jej jako jednostki małej, aby korzystać z uproszczeń, musi podjąć w tej kwestii uchwałę. Przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują, w jakim terminie należy podjąć decyzję (uchwałę) w sprawie przyjęcia uproszczeń dla jednostek mikro lub małych. Ze względu na to, że uproszczenia te dotyczą sprawozdania finansowego, ostateczny termin na jej podjęcie wyznacza dzień sporządzenia tego sprawozdania. 

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów