7.06.2022

Badanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów finansowych przedsiębiorstw. Część z podatników zobowiązana jest dodatkowo do przeprowadzenia badania sporządzonego sprawozdania, czyli badania bilansu, rachunku zysków i strat i innych dokumentów wchodzących w skład sprawozdania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości, podmioty, które zobligowane są do badania sprawozdania finansowego to:

  • banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 2b,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji oraz
  • pozostałe jednostki (w tym spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniżej przedstawionych warunków (w odniesieniu do sprawozdań za 2021 r. uwzględnia się dane za 2020 r.).
Warunek Dane przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 2020 r., który wyniósł 4,6148 zł/euro 
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu             na pełne etaty Co najmniej 50 
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego Co najmniej 2 500 000 euro,11 537 000 zł (2 500 000 euro × 4,6148* zł/euro) 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy  Co najmniej 5 000 000 euro,23 074 000 zł (5 000 000 euro × 4,6148* zł/euro)  

Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Dodatkowo, obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego muszę się poddać jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów