20.02.2023

Ulgi podatkowe odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym na skali podatkowej 2022

Opodatkowanie na zasadach ogólnych w oparciu o skalę podatkową uprawnia do korzystania z wielu ulg oraz odliczeń podatkowych. Przygotowując rozliczenie roczne podatku dochodowego warto zwrócić uwagę jakie ulgi nam przysługują i z których faktycznie możemy skorzystać. Ulgi dzielą się na takie, które można odliczyć od dochodu oraz na takie, które można odliczyć od podatku.

Ulgi podatkowe odliczane od dochodu

Składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) – możliwość ich odliczenia jest wielkim przywilejem podatników, ponieważ składki te są obligatoryjne. Odliczenie jest możliwe w wysokości wszystkich składek opłaconych w danym roku podatkowym. Limitem tutaj jest dochód podatnika, nie można odliczyć kwoty większej niż osiągnięty dochód. Z tego odliczenia nie można skorzystać jeśli składki:

 • zaliczono w trakcie roku do kosztów podatkowych,
 • odliczono już w innym zeznaniu,
 • zostały zwrócone.

Odliczenie nie przysługuje również w sytuacji gdy podstawę do wyliczenia składek stanowi przychód (dochód) zwolniony z podatku np. z tytułu ulgi dla młodych. Dokumentami potwierdzającymi prawo do odliczenia będą dowody wpłaty składek – przelew, wyciąg bankowy czy zaświadczenie z ZUS.

Ulga internetowa – do odliczenia ulgi w deklaracji konieczne są faktury za usługi internetowe w danym roku. Odliczenie przysługuje osobie widocznej na potwierdzeniach i równocześnie na umowie zakupu usług internetowych. W ramach ulgi nie można odliczać kwot poniesionych w ramach instalacji Internetu, jego modernizacji czy naprawy. Liczy się jedynie usługa, czyli dostawa Internetu. Maksymalna kwota o jaką można pomniejszyć dochód to 760 zł i nie mogą to być kwoty, które w trakcie roku zostały zaliczone do kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że ulga internetowa jest możliwa do odliczenia jedynie przez 2 następujące po sobie lata – konieczne jest zachowanie ciągłości odliczeń.

Ulga rehabilitacyjna – ulga dla osób niepełnosprawnych lub utrzymujących osoby niepełnosprawne, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 16 061,28 zł. Do odliczenia ulgi konieczne są dowody potwierdzające wysokość poniesionych wydatków, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność oraz o konieczności stosowania leków i dowód pokrewieństwa z osobą niepełnosprawną np. dowody osobiste, akt urodzenia czy małżeństwa. Odliczeniu przysługują wydatki na cele rehabilitacyjne oraz te związane z ułatwianiem czynności życiowych, przy czym wydatki dzieli się na te limitowane i nielimitowane.

Wydatki limitowane, które mogą zostać odliczone w określonej kwocie – maksymalnie 2 280 zł dla jego wydatku. Są to takie wydatki jak:

 • utrzymanie psa przewodnika, odpowiednio wyszkolonego i oznaczonego,
 • używanie samochodu osobowego na potrzeby związane z przewozem na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, –
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne.

Wydatki nielimitowane, w przypadku których odliczeniu podlega cała kwota, np. 

 • koszty adaptacji i wyposażenia mieszkania dostosowanych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • najem, naprawa, najem sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wydatki poniesione na pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach rehabilitacji, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w wysokości pobytu osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna,
 • koszt tłumacza języka migowego,
 • koszty zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

W przypadku wydatków poniesionych na zakup leków, odliczeniu podlega kwota nadwyżki ponad 100 zł miesięcznie. Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł takich jak np. PFRON.

Ulga na nowe technologie – odliczeniu podlegają wydatki na nabycie nowych technologii. Nowe technologie to wiedza technologiczna, która na świecie nie jest stosowana dłużej niż 5 lat. Przyczynia się do udoskonalenia istniejących już wyrobów bądź wytworzenia nowych. Odliczenie ulgi przysługuje w wysokości 50% poniesionych wydatków, jednak kwota nie może być wyższa niż dochód podatnika z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli przedsiębiorca odnotował stratę bądź dochód jest niższy od wysokości możliwego odliczenia, przysługuje mu prawo odliczenia całej kwoty poniesionych wydatków. W przypadku otrzymania zwrotu za część wydatków, do odliczenia kwalifikuje się jedynie kwota części niezwróconej. Do skorzystania z ulgi niezbędne są dokumenty potwierdzające wydatki oraz opinia naukowa o nowej technologii.

Darowizny – odliczeniu podlegają kwoty poniesione na np.:

 • cale pożytku publicznego,
 • szkoły i edukację zawodową,
 • cele kultu religijnego,
 • darowizny honorowych dawców krwi.

Odliczenie od dochodu przysługuje w kwocie maksymalnie 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Dokumentami niezbędnymi do odliczeniu ulgi są potwierdzenia darowizny oraz dokumenty z informacją o darczyńcy, kwocie i dacie.

Ulga termomodernizacyjna – dedykowana dla właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponoszą wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Do zakresu termomodernizacji wchodzi ocieplanie, wymiana kotłów czy instalacja fotowoltaiczna, wszelkie wydatki, która mogą przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń w atmosferze. Kwota ulgi to maksymalnie odliczenie 53 000 zł, które należy dokonać w terminie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Do skorzystania z ulgi potrzebne będą faktury i rachunki dotyczące poniesionych wydatków.

Ulga dla krwiodawców – ulga przysługuje podatnikom, którzy oddali krew honorowo, nieodpłatnie na rzecz określonego podmiotu. Kwota ulgi ustalana jest w zależności od ilości oddanej krwi lub osocza i wysokości osiągniętego dochodu. Ekwiwalent pieniężny za litr krwi został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i wynosi 130 zł, natomiast litr osocza wyceniono na 170 zł. Wartość ulgi nie powinna przekroczyć 6% dochodu wykazanego w deklaracji rocznej PIT. Konieczne jest posiadanie dokumentu z informacja o ilości oddanej krwi lub osocza. Na deklaracji powinna znaleźć się informacja o wartości dokonanego odliczenia oraz dane jednostki, której przekazano krew.

Ulga IKZE – odliczeniu podlegają wszystkie wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w trakcie roku podatkowego. Limitem odliczenia jest 1,2 krotność lub 1,8 krotność – w przypadku prowadzenia działalności, przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Ulga na zabytki – dla właścicieli lub współwłaścicieli zbytku nieruchomego, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Ulga polega na odliczeniu 50% kwoty poniesionych wydatków na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie dotyczące zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków, jednak nie więcej niż kwotę odpowiadającą iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku. Limit odliczenia z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.

Zobacz takie ulgi, które można odliczyć od podatku.

Autor: Natalia Bera, Księgowa

Źródła:

www.podatki.gov.pl

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 26 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2022.2647 t.j.

Art. 27 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2022.2647 t.j.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów