18.02.2021

Ulgi i odliczenia

Od 15 lutego 2021 roku można składać roczne deklaracje PIT za 2020 rok. W zależności od tego czy pracujemy na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, jesteśmy opodatkowani ryczałtem, kartą podatkową czy liniową stawką podatku musimy rozliczyć się na różnych deklaracjach podatkowych. Najczęściej składane deklaracje to:

-PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

-PIT-36 – działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową,

-PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową,

-PIT-37 – między innymi umowa o pracę.

Podatnicy, którzy składają deklaracje roczne mają prawo, w zależności od formy opodatkowania, do różnych ulg i odliczeń. Dzięki ulgom i odliczeniom można zmniejszyć podatek do zapłaty lub nawet skorzystać ze zwrotu nadpłaconego podatku.

Do ulg i odliczeń, zmniejszających podstawę opodatkowania, zaliczamy:

Ulgę termomodernizacyjną – odliczeniu podlegają wydatki (udokumentowane fakturą) na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Więcej o tej uldze pisaliśmy tutaj

Stratę podatkową – poniesioną stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym, można odliczyć od uzyskanego dochodu z tego samego źródła w kolejnych latach podatkowych. Więcej na temat tej ulgi pisaliśmy tutaj,

Ulgę rehabilitacyjną – z ulgi można skorzystać, jeśli jest się osobą niepełnosprawną lub ma się na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,

Wpłaty na IKZE – odliczeniu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w danym roku podatkowym,

Ulgę na działalność badawczo-rozwojową – ulga skierowana jest do podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), którym przysługują określone, chronione prawem prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP), a przedmiot ochrony został w ramach tej działalności wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika,

Składki ZUS – odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, a także składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu, który podlega opodatkowaniu,

Ulgę z tytułu przekazanej darowizny – jest to ulga pozwalająca na odliczenie wydatków z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, darowizny na krwiodawstwo, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na kształcenie rozwojowe, darowizny przekazane na walkę z COVID-19 oraz darowizny komputerów przenośnych,

Ulgę na Internet – ulga polega na odliczeniu faktycznie poniesionych wydatków na Internet, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Ulgi i odliczenia

Ulgi i odliczenia od podatku:

Ulga prorodzinna – ulga przysługuje rodzicom, opiekunom lub rodzicom zastępczym. Warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Wysokość ulgi to rocznie 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie dziecko rocznie 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne dziecko to kwota 2700 zł,

Składka zdrowotna – odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, faktycznie zapłacone. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru składek,

Ulga abolicyjna (ulga na powrót, za pracę za granicą) – od podatku odlicza się kwotę, która odpowiada różnicy między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego tzw. metodą wyłączenia z progresją.

Robiąc roczną deklaracje PIT warto dokładnie przeanalizować wszystkie ulgi i odliczenia z których można skorzystać. Należy także pamiętać, że część z tych ulg jest limitowana. Przykładem takiego limitu jest limit odliczenia darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, organizacji pożytku publicznego czy szkołę lub edukację zawodową– nie więcej niż 6% dochodu.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów