18.02.2021

Ulgi i odliczenia

Od 15 lutego 2021 roku można składać roczne deklaracje PIT za 2020 rok. W zależności od tego czy pracujemy na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, jesteśmy opodatkowani ryczałtem, kartą podatkową czy liniową stawką podatku musimy rozliczyć się na różnych deklaracjach podatkowych. Najczęściej składane deklaracje to:

-PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

-PIT-36 – działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową,

-PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową,

-PIT-37 – między innymi umowa o pracę.

Podatnicy, którzy składają deklaracje roczne mają prawo, w zależności od formy opodatkowania, do różnych ulg i odliczeń. Dzięki ulgom i odliczeniom można zmniejszyć podatek do zapłaty lub nawet skorzystać ze zwrotu nadpłaconego podatku.

Do ulg i odliczeń, zmniejszających podstawę opodatkowania, zaliczamy:

-Ulgę termomodernizacyjną – odliczeniu podlegają wydatki (udokumentowane fakturą) na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Więcej o tej uldze pisaliśmy tutaj

-Stratę podatkową - poniesioną stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym, można odliczyć od uzyskanego dochodu z tego samego źródła w kolejnych latach podatkowych. Więcej na temat tej ulgi pisaliśmy tutaj,

-Ulgę rehabilitacyjną – z ulgi można skorzystać, jeśli jest się osobą niepełnosprawną lub ma się na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,

-Wpłaty na IKZE – odliczeniu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w danym roku podatkowym,

-Ulgę na działalność badawczo-rozwojową – ulga skierowana jest do podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), którym przysługują określone, chronione prawem prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP), a przedmiot ochrony został w ramach tej działalności wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika,

-Składki ZUS – odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, a także składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu, który podlega opodatkowaniu,

-Ulgę z tytułu przekazanej darowizny – jest to ulga pozwalająca na odliczenie wydatków z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, darowizny na krwiodawstwo, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na kształcenie rozwojowe, darowizny przekazane na walkę z COVID-19 oraz darowizny komputerów przenośnych,

-Ulgę na Internet – ulga polega na odliczeniu faktycznie poniesionych wydatków na Internet, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Ulgi i odliczenia od podatku:

-Ulga prorodzinna – ulga przysługuje rodzicom, opiekunom lub rodzicom zastępczym. Warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Wysokość ulgi to rocznie 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie dziecko rocznie 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne dziecko to kwota 2700 zł,

-Składka zdrowotna – odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, faktycznie zapłacone. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru składek,

-Ulga abolicyjna (ulga na powrót, za pracę za granicą) – od podatku odlicza się kwotę, która odpowiada różnicy między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego tzw. metodą wyłączenia z progresją.

Robiąc roczną deklaracje PIT warto dokładnie przeanalizować wszystkie ulgi i odliczenia z których można skorzystać. Należy także pamiętać, że część z tych ulg jest limitowana. Przykładem takiego limitu jest limit odliczenia darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, organizacji pożytku publicznego czy szkołę lub edukację zawodową– nie więcej niż 6% dochodu.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów