10.10.2020

Tarcza Branżowa (Tarcza Antykryzysowa 5.0)

15 października 2020 wejdzie w życie ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tak zwana Tarcza 5.0. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy z niektórych branż będą mogli skorzystać z rozwiązań mających wspomóc ich w czasie panującej pandemii. Wnioski będzie można składać od 15 października.

Tarcza Branżowa wprowadza trzy formy wsparcia dla przedsiębiorców z niektórych branż:

-świadczenia postojowe,

-dodatkowe świadczenia postojowe,

-zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień oraz wrzesień.

Prawo doświadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci i przewodnicy turystyczni (kody PKD 79.11.A, 79.90.A).

W przypadku agentów turystycznych (kod 79.11.A) świadczenie postojowe będzie można uzyskać, jeśli:

-podatnik rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku,

-podatnik odnotował przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,

- podatnik nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

- zamieszkuje na terytorium RP, ma obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub jest cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium RP.

W przypadku przewodników turystycznych (kod 79.90.A) świadczenie postojowe będzie można uzyskać, jeśli:

-podatnik odnotował przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,

- zawieszono prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,

-działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy nie 9 miesięcy,

-podatnik zamieszkuje na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Świadczenie, jakie przedsiębiorcy mogą uzyskać to 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie zostało już wcześniej trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Z dodatkowego świadczenia postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności jest transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż oraz jarmarków (kody PKD działalności to: 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z). Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego, podatnicy muszą wykazać, że:

-uzyskali przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

-wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego (otrzymali co najmniej jedno świadczenie).

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS (należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych) za lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020 przysługuje płatnikom składek, których na dzień złożenia wniosku przeważający rodzaj prowadzonej działalności to działalności oznaczone kodami PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z. Są to na przykład działalności takie jak hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. Z tego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy, którzy:

-wykażą, że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

-złożą deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 r.,

-złożą wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek nie później niż do 30 listopada 2020 r.,

-byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie to będzie przysługiwało niezależnie od tego czy składki zostały opłacone.

Źródło: https://www.zus.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów