24.04.2021

Tarcza branżowa 9.0

W związku z wciąż panującymi obostrzeniami, rząd przygotował kolejną odsłonę pomocy dla przedsiębiorców – tarcze branżową 9.0

W ramach tarczy branżowej 9.0 rząd przygotował pomoc w czterech obszarach:

-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (od 26 kwietnia 2021),

-dotacja na bieżące koszty działalności gospodarczej (od 26 kwietnia 2021),

-świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (4 maja 2021),

-zwolnienie z opłacania składek ZUS (4 maja 2021).

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Z pomocy może skorzystać przedsiębiorca, który spełni łącznie warunki:

-na dzień 31 marca 2021 roku prowadził określoną działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,

-przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego (w wybranym): miesiącu poprzednim, analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 roku, we wrześniu 2020 roku,

-do końca trzeciego kwartału 2019 roku terminowo uregulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,

-który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,

-wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Otrzymać je można na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, które przypadają od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników można składać od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP).

Kody PKD uprawniające do skorzystania z pomocy:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z,47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z,49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z

Dotacja na bieżące koszty działalności gospodarczej

Z dotacji można skorzystać, jeśli

-przedsiębiorca wykaże spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych. Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego (w wybranym): miesiącu poprzednim, analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 roku, we wrześniu 2020 roku,

-przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD. Dotacja może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalności przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku. W limit dotacji wlicza się wszystkie wnioski z tarczy 7.0 oraz 8.0 złożone od 1 lutego 2021 r.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 roku. Nie podlega on zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2021 roku do powiatowego urzędu pracy (PUP).

Kody PKD uprawniające do skorzystania z pomocy:

-jednokrotnie – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

-dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

-trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z

-czterokrotnie – 91.02.Z

-pięciokrotnie – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Świadczenie postojowe

Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest:

-spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 roku, we wrześniu 2020 roku,

-prowadzenie na dzień 31 marca 2021 r. działalności gospodarczej oznaczonej jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD, który uprawnia do otrzymania świadczenia. W zależności od branży postojowe będą mogli otrzymać łącznie 1-5 razy, licząc już z tymi, o które się składało wniosek od 1 lutego 2021r.,

-świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe może otrzymać przedsiębiorca prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, który nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba, że podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i z działalności gospodarczej.

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca (od 4 maja), w którym został zniesiony stan epidemii.

Kody PKD uprawniające do skorzystania z pomocy:

-jednokrotnie: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

-dwukrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z, 

-czterokrotnie – 91.02.Z

-pięciokrotnie – 49.39.Z,51.10.Z,52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Zwolnienie ze składek ZUS

Warunkiem uzyskania zwolnienia ze składek ZUS jest:

-spadek przychodów z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego: w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 roku, we wrześniu 2020 roku,

-zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek przed 1 listopada 2020 roku,

-złożenie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za miesiąc lub miesiące wskazane we wniosku, do 30 czerwca 2021 roku.

Okres zwolnienia zależy od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalność przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.

Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku (od 4 maja). 

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów