8.01.2024

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Od 01.01.2022 roku okres zasiłkowy, czyli okres przebywania na zwolnieniu lekarskim wynosi 182 dni, a wliczają się do niego wszystkie choroby ubezpieczonego, jeśli przerwa między nimi nie jest dłuższa niż 60dni. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego kolejny zasiłek chorobowy może zostać wypłacony dopiero po 60 dniach przerwy.

Po wyczerpaniu 182 dni zasiłku chorobowego ubezpieczony ma jednak prawo do skorzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne – komu przysługuje?

  • ubezpieczonemu, który wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego, ale w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje takiej osobie przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego podejmuje ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika, albo, jeżeli było postępowanie odwoławcze, na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS.

Kto nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego:

  • osoba uprawniona do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.
  • Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje również za okresy:

§ w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,

§ w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,

§ w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

§ za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co z stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,

§ za miesiąc kalendarzowy, w którym ubezpieczony wykonywał pracę zarobkową albo wykorzystał okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,

§ jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ubezpieczony wrócił do pracy, w której podlega pod ubezpieczenie chorobowe albo ma zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby,

§ podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego:

  • świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące pobierania tego świadczenia, a przez dalszy okres - 75% podstawy wymiaru. W przypadku gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, świadczenie wypłacane jest w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Niezbędne dokumenty:

  • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnił lekarz,
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10) – nie jest konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składa się wtedy wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub jeśli prowadzona jest działalność pozarolnicza.

Dodatkowo, zaświadczenie płatnika składek wystawione na:

  • formularzu Z-3 – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem,
  • formularzu Z-3b – dla ubezpieczonego wykonującego działalność pozarolniczą, współpracującą z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub dla duchownego,
  • formularzu Z-3a – dla innej osoby ubezpieczonej.

Zaświadczenie płatnika nie jest konieczne w sytuacji gdy zostało już ono złożone przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego, a okoliczności wpływające na świadczenie i jego wysokość nie uległy zmianie.

Ciekawostki:

Okres świadczenia rehabilitacyjnego nie chroni pracownika przed zwolnieniem.

Zgodnie z Art. 53 § 1 K.p. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1 jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Autor: Karolina Woźniczka, Specjalista ds. kadr i płac

Źródła:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Strony internetowe: zus.pl, gov.pl

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów