19.03.2023

Praca zdalna – zmiany w kodeksie pracy od 7 kwietnia 2023 roku

Praca zdalna wciąż zyskuje na popularności. 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie regulacje kodeksu pracy właśnie w zakresie pracy zdalnej. Jednocześnie uchylona zostanie telepraca.

Kto może stosować pracę zdalną?

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana:

 • za porozumieniem pracodawcy i pracownika - porozumienie będzie mogło być zawarte przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia,
 • na polecenie pracodawcy - praca zdalna będzie możliwa pod warunkiem, że pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem,
 • na wniosek pracownika - w niektórych wypadkach, pracodawca będzie zmuszony do udzielenia pracy zdalnej, a odmówić jej będzie mógł jedynie w kilku przypadkach,
 • okazjonalnie - wyłącznie na wniosek pracownika oraz maksymalnie do 24 dni w roku kalendarzowym.

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej:

 • pracownicy w ciąży,
 • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
 • pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownikowi będącemu rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • pracownikowi będącemu rodzicem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia), 
 • pracownikowi, będącemu rodzicem dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia).

Kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca będzie mógł odmówić pracy zdalnej wyłącznie, gdy praca ta jest niemożliwa ze względu na:

 • organizację pracy lub
 • rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Praca zdalna na żądanie

Po nowelizacji, każdy pracownik zyskuje prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego. Przepis ma być stosowany w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika.

Obowiązki pracodawcy przy pracy zdalnej

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza dodatkowo szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy względem pracownika wykonującego pracę zdalną. Oprócz zapewnienia pracownikowi odpowiednich materiałów oraz narzędzi, a także ich instalację, serwis czy konserwację, pracodawca musi także:

 • pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych,
 • pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej,
 • zapewnić pracownikowi szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
 • ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa pracownika oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę.

Autor: Alicja Wachowicz, Księgowa

Źródła:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów