1.01.2021

Odliczenie straty podatkowej

Często na początku swojej działalności, podatnicy inwestując w rozwój swojej firmy ponoszą znaczące koszty. Nie rzadko zdarza się wtedy, że w pierwszych latach podatkowych osiągają stratę, a zyski dopiero w kolejnych latach funkcjonowania firmy. Starte, którą podatnik poniósł w danym roku można rozliczyć w kolejnych latach podatkowych.

Zgodnie z przepisami, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12.2018 r. podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, (czyli przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania) ma możliwość:

-obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty lub

-obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty

Straty za wcześniejsze lata, czyli powstałe przed 2019 rokiem będą rozliczane nadal na starych zasadach, czyli według przepisów obowiązujących do 31.12.2018 roku. Podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przykładowo: podatnik w 2018 roku osiągnął stratę 1 000 zł, natomiast w 2019 roku osiągnął dochód w wysokości 2 000 zł, a w 2020 roku dochód w wysokości 3 000 zł. Podatnik może maksymalnie odliczyć kwotę straty zarówno w roku 2019, jak i 2020 w wysokości maksymalnie 500 zł w każdym z dwóch kolejnych lat. Jako opcję alternatywną, podatnik może wybrać rozliczenie straty w pięciu kolejnych latach i odliczać ją (jeśli osiągnie wystarczający dochód) w wysokości 200 zł rocznie.

Odliczenie straty podatkowej

Powyższy przepis oznacza też, że w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 rok podatnik, który wykazał stratę w roku 2019, będzie mógł ją rozliczyć jednorazowo, według nowych zasad, o ile osiągnie wystarczający dochód, pozwalający na zmniejszenie podstawy opodatkowania o pełną kwotę straty z 2019 roku. 

Przykładowo: jeśli podatnik w 2019 roku osiągnął starte w wysokości 6 000 000 zł, natomiast w 2020 roku osiągnął dochód w wysokości 7 000 000 zł, to stratę, jaką podatnik maksymalnie może odliczyć w deklaracji za 2020 roku to 5 000 000 zł, pozostały 1 000 000 zł będzie mógł rozliczyć w deklaracjach za kolejne lata.

Odliczenie straty podatkowej

Przy rozliczaniu straty należy pamiętać, że strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie od dochodów z tego samego źródła.
 

Stratę można odliczyć, wykazując ją w zeznaniach podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S, PIT-38.

Zasady odliczania starty podatkowej nie dotyczą:

-straty powstałej z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;

– straty powstałej z odpłatnego zbycia rzeczy;

– straty powstałej z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,

– straty powstałej z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30 da ustawy PIT,

– straty powstałej ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,

– straty powstałej z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19, podatnicy mogą także odliczyć stratę poniesioną w 2020 roku, jeśli z tego powodu:

-ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

-uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

Mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 

Jako łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby skorzystać z tego odliczenia, podatnicy po zamknięciu 2020 roku podatkowego, muszą sporządzić korektę deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-28 za 2019 rok.

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów 195118/K dotycząca zeznań rocznych składanych za 2020 r.
 

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów