24.06.2024

Minimalny podatek dochodowy

Kogo dotyczy podatek minimalny CIT?

Podatek dotyczy spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkowych grup kapitałowych, którzy w roku podatkowym:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
 • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.

Kogo nie dotyczy podatek minimalny CIT?

Podatku minimalnego nie stosuje się do podatników:

 • którzy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w kolejna następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym,
 • będących małymi podatnikami,
 • będących spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679),
 • będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • którzy osiągnęli udział w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%,
 • będących stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji Podatkowej,
 • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:
  • bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • jeżeli w roku podatkowym większość uzyskanych przez nich przychodów innych niż z zysków kapitałowych zostało osiągniętych w związku z:
  • eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
  • wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku Prawa geologicznego i górniczego, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
  • wykonywaniem działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności leczniczej,
  • transakcjami z cenami lub metodą definiowania cen ustalanymi na podstawie przepisów,
 • wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:
  • rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres,
  • obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2% – przy czym przy ustalaniu warunków uwzględnia się wszystkie spółki z grupy będące polskimi podatnikami lub należące do podatkowej grupy kapitałowej,
 • będących instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo bankowe, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem,
 • będących przedsiębiorstwami górniczymi otrzymującymi pomoc publiczną na podstawie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego,

Wyłączenia z podatku minimalnego CIT

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie uwzględnia się:

 • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych,
 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:
  • cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych,
  • podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju,
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych,
 • 20% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art.15 ust.4g 4h (wynagrodzenia ze stosunku pracy – w tym m.in. Wszelkie dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy narzuty ZUS oraz wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych – PPK),
 • zapłaconych przez podmiot do tego zobowiązany kwot:
  • podatku akcyzowego,
  • podatku od sprzedaży detalicznej,
  • podatku od gier,
  • opłaty paliwowej,
  • opłaty emisyjnej,
 • zaliczonej odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów akcyzowych kupowanych i sprzedanych przez podatnika dokonującego obrotu tymi wyrobami.

Wybór metody ustalania podstawy opodatkowania

Podatnik ma prawo do wyboru metody ustalenia podstawy opodatkowania:

1) 1,5 % przychodów + nadwyżka kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych

2) 3 % przychodów (tzw. Uproszczony sposób ustalenia podstawy opodatkowania)

O wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru.

UWAGA! Stawka podatku wynosi 10 % podstawy opodatkowania bez względu na wybór metody ustalania podstawy opodatkowania.

Kalkulacja podatku minimalnego

Stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 24 ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania stanowi suma:

 • kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym,
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12, w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę (30% EBITDA) obliczoną według następującego wzoru:

[(P – Po) – (K – Am – Kfd)] × 30%

Gdzie symbole zawarte we wzorze oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu,

Po – przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego,

K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń części kosztów finansowania dłużnego obliczonych zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy o CIT, Am – odpisy amortyzacyjne zaliczone w roku podatkowym do kosztów podatkowych,

Kfd – koszty finansowania dłużnego zaliczone w roku podatkowym do kosztów podatkowych, a nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed dokonaniem pomniejszeń części kosztów finansowania dłużnego obliczonych zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy o CIT,

– wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,

– Kosztów:

• usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

• wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4– 7,

przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,

• poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według następującego wzoru:

[(P – Po) – (K – Am – O)] × 5%

Gdzie symbole zawarte we wzorze oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu,

Po – przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego,

K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń części kosztów finansowania dłużnego obliczonych zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy o CIT,

Am – odpisy amortyzacyjne zaliczone w roku podatkowym do kosztów podatkowych,

O – zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetki, bez pomniejszeń części kosztów finansowania dłużnego obliczonych zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy o CIT.

Przykłady kalkulacji podatku minimalnego CIT

Przykład 1. Podstawę opodatkowania stanowi: kwota odpowiadająca 1,5% przychodów + nadwyżka kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych Założenia: – Przychody podatkowe: 300 000 zł – Koszty finansowania dłużnego, które przekraczają kwotę obliczoną ze wzoru (30% EBITDA) : 2 000 zł – Koszty usług niematerialnych w części przekraczającą 3 mln zł + 5% EBITDA: 5 000 zł

Podstawa opodatkowania: (300 000 zł * 1,5%) + 2 000 zł + 5 000 zł = 11 500 zł Podatek należny: 11 500 zł * 10% = 1 150 zł

Przykład 2. Podstawę opodatkowania stanowi: kwota odpowiadająca 3% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym.

Założenia: Przychody podatkowe: 300 000 zł

Podstawa opodatkowania: 300 000 zł * 3% = 9 000 zł Podatek należny: 9 000 zł * 10% = 900 zł

Pomniejszenia podstawy opodatkowania

Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o:

 • wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18, z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f, przy czym art. 27 ust. 4a stosuje się odpowiednio,
 • wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, u podatnika, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach.

Termin zapłaty podatku minimalnego

Termin zapłaty podatku minimalnego wynika z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z ustawą podatek należy zapłacić do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Odliczanie podatku minimalnego w kolejnych latach

Zapłacony podatek minimalny można odliczyć w kolejnych latach od podatku CIT. Zgodnie z art. 24 ca ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odliczenia dokonuje się w zeznaniu za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe, następujące po roku za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Autor: Kinga Zapiór, Ksiegowa

Źródła:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów