8.12.2020

Karta podatkowa

Podatnicy mogą wybrać różne formy opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania. Kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Kwota podatku płacona w formie karty podatkowej uzależniona jest od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz miejsca prowadzenia działalności. Nie wszystkie rodzaje działalności mogą ubiegać się o płacenie podatku w formie karty podatkowej, natomiast te, które mogą być nią objęte to między innymi:

określone rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej (np. usługi wulkanizacyjne, usługi w zakresie mechaniki maszyn, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi stolarskie,

-działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

-działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży między innymi paliw silnikowych, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników rolniczych czy motocykli,

-działalność gastronomiczna pod warunkiem, że nie dokonuje się sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

-działalność w zakresie usług rozrywkowych,

-działalność w postaci zawodu lekarza, lekarza stomatologa, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki oraz położnej wykonujących czynności z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego,

-działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części X załącznika nr 3 do ustawy,

-działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Działalności te muszą dodatkowo spełnić warunki odnośnie zatrudnienia lub/oraz wykonywania czynności związanych z działalnością, określone są one w części X załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie kartą podatkową dotyczy także spółek cywilnych, jeśli prowadzą one działalność:

-usługową lub wytwórczą,

-usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,

-usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,

-gastronomiczną – pod warunkiem, że nie dokonuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

-w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,

-w zakresie usług rozrywkowych.

Aby skorzystać z możliwości rozliczania się za pomocą karty podatkowej, podatnik musi także zachować limit zatrudnionych pracowników. Liczbę pracowników ustala się inaczej dla osób fizycznych, a inaczej dla spółek cywilnych. Ustalanie liczby pracowników zależy także od rodzaju działalności. Przy czym na przykład dla działalności usługowej do liczby pracowników wlicza się osoby pracujące na umowie o pracę, umowie o pracę nakładczą oraz członków rodziny podatnika mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego. Do pracowników nie wlicza się natomiast między innymi członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem opodatkowanym kartą podatkową lub osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych warunków.

Klikając tutaj można przeczytać tekst ustawy wraz z załącznikiem. Pozwoli to upewnić się, czy prowadzona działalność może być opodatkowana kartą podatkową.

Dodatkowo za pomocą karty podatkowej mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

– złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pod który podlegają (podatnicy, którzy wybierają kartę podatkową po raz pierwszy, lub kolejny, jeśli wcześniej z niej zrezygnują),

-prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,

-prowadzą jeden z rodzajów działalności przedstawiony w części X załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

-nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące,

-których małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie,

-podatnik nie prowadzi innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu,

-podatnik nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Jeśli podatnik naruszy któregokolwiek z wyżej przedstawionych warunków, traci prawo do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przedsiębiorca musi o tym fakcie pisemnie zawiadomić Urząd Skarbowy w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności.

Karta podatkowa

Jeśli przedsiębiorca chce wybrać opodatkowanie kartą podatkową musi do 20 stycznia danego roku złożyć wniosek PIT-16 do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosek można złożyć papierowo w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem platformy CEIDG. Jeśli podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności, wniosek o opodatkowanie karta podatkową musi złożyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Wybór formy opodatkowania będzie mieć zastosowanie także w kolejnych latach pod warunkiem, że podatnik nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania.

Po złożeniu wniosku, podatnik musi otrzymać decyzję od Naczelnika Urzędu Skarbowego, w której ustalona będzie wysokość podatku w ramach karty podatkowej. Naczelnik określa wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej na dany rok. Oznacza to, że decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej jest wydawana odrębnie dla kolejnych lat. Stawka podatku może także ulec zmianie, jeśli zmienią się składowe mające wpływ na stawkę podatku na przykład zmieni się liczba pracowników u przedsiębiorcy. O wszelkich zmianach mających wpływ na stawkę podatku przedsiębiorca musi poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może także wydać decyzję, w której stwierdzi brak przesłanek do opodatkowania w formie karty podatkowej. W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do opodatkowania dochodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pod warunkiem, że spełniasz warunki opodatkowania ryczałtem) lub do opodatkowania na zasadach ogólnych. Podatnik nie może wybrać opodatkowania podatkiem liniowym.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych, muszą jednak do 31 stycznia roku następnego złożyć deklarację PIT-16A. Przedsiębiorcy płacą podatek ustalony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego do 7 dnia miesiącac następującego po rozliczanym miesiącu, natomiast za grudzień w terminie do 28 grudnia danego roku.

Warto także pamiętać, że opodatkowanie kartą podatkową uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Żrodło: https://www.biznes.gov.pl/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów