8.12.2020

Karta podatkowa

Podatnicy mogą wybrać różne formy opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania. Kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Kwota podatku płacona w formie karty podatkowej uzależniona jest od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz miejsca prowadzenia działalności. Nie wszystkie rodzaje działalności mogą ubiegać się o płacenie podatku w formie karty podatkowej, natomiast te, które mogą być nią objęte to między innymi:

-określone rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej (np. usługi wulkanizacyjne, usługi w zakresie mechaniki maszyn, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi stolarskie,

-działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

-działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży między innymi paliw silnikowych, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników rolniczych czy motocykli,

-działalność gastronomiczna pod warunkiem, że nie dokonuje się sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

-działalność w zakresie usług rozrywkowych,

-działalność w postaci zawodu lekarza, lekarza stomatologa, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki oraz położnej wykonujących czynności z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego,

-działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części X załącznika nr 3 do ustawy,

-działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Działalności te muszą dodatkowo spełnić warunki odnośnie zatrudnienia lub/oraz wykonywania czynności związanych z działalnością, określone są one w części X załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie kartą podatkową dotyczy także spółek cywilnych, jeśli prowadzą one działalność:

-usługową lub wytwórczą,

-usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,

-usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,

-gastronomiczną – pod warunkiem, że nie dokonuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

-w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,

-w zakresie usług rozrywkowych.

Aby skorzystać z możliwości rozliczania się za pomocą karty podatkowej, podatnik musi także zachować limit zatrudnionych pracowników. Liczbę pracowników ustala się inaczej dla osób fizycznych, a inaczej dla spółek cywilnych. Ustalanie liczby pracowników zależy także od rodzaju działalności. Przy czym na przykład dla działalności usługowej do liczby pracowników wlicza się osoby pracujące na umowie o pracę, umowie o pracę nakładczą oraz członków rodziny podatnika mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego. Do pracowników nie wlicza się natomiast między innymi członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem opodatkowanym kartą podatkową lub osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych warunków.

Klikając tutaj można przeczytać tekst ustawy wraz z załącznikiem. Pozwoli to upewnić się, czy prowadzona działalność może być opodatkowana kartą podatkową.

Dodatkowo za pomocą karty podatkowej mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie wszystkie poniższe warunki:

- złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pod który podlegają (podatnicy, którzy wybierają kartę podatkową po raz pierwszy, lub kolejny, jeśli wcześniej z niej zrezygnują),

-prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,

-prowadzą jeden z rodzajów działalności przedstawiony w części X załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

-nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące,

-których małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie,

-podatnik nie prowadzi innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu,

-podatnik nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Jeśli podatnik naruszy któregokolwiek z wyżej przedstawionych warunków, traci prawo do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przedsiębiorca musi o tym fakcie pisemnie zawiadomić Urząd Skarbowy w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności.

Jeśli przedsiębiorca chce wybrać opodatkowanie kartą podatkową musi do 20 stycznia danego roku złożyć wniosek PIT-16 do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosek można złożyć papierowo w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem platformy CEIDG. Jeśli podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności, wniosek o opodatkowanie karta podatkową musi złożyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Wybór formy opodatkowania będzie mieć zastosowanie także w kolejnych latach pod warunkiem, że podatnik nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania.

Po złożeniu wniosku, podatnik musi otrzymać decyzję od Naczelnika Urzędu Skarbowego, w której ustalona będzie wysokość podatku w ramach karty podatkowej. Naczelnik określa wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej na dany rok. Oznacza to, że decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej jest wydawana odrębnie dla kolejnych lat. Stawka podatku może także ulec zmianie, jeśli zmienią się składowe mające wpływ na stawkę podatku na przykład zmieni się liczba pracowników u przedsiębiorcy. O wszelkich zmianach mających wpływ na stawkę podatku przedsiębiorca musi poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego może także wydać decyzję, w której stwierdzi brak przesłanek do opodatkowania w formie karty podatkowej. W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do opodatkowania dochodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pod warunkiem, że spełniasz warunki opodatkowania ryczałtem) lub do opodatkowania na zasadach ogólnych. Podatnik nie może wybrać opodatkowania podatkiem liniowym.

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych, muszą jednak do 31 stycznia roku następnego złożyć deklarację PIT-16A. Przedsiębiorcy płacą podatek ustalony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego do 7 dnia miesiącac następującego po rozliczanym miesiącu, natomiast za grudzień w terminie do 28 grudnia danego roku.

Warto także pamiętać, że opodatkowanie kartą podatkową uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Żrodło: https://www.biznes.gov.pl/

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj oferty pracy oraz miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów