13.05.2022

Biuletyn informacyjny – maj

Polski Ład

Modyfikacje w liczeniu składki zdrowotnej

Najistotniejszą zmianą wchodzącą w życie w wyniku podpisania ustawy przez prezydenta jest uwzględnienie amortyzacji i remanentu dokonanego przed 01.01.2022 przy sprzedaży środka trwałego. Podstawa obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne zostanie zrównana. Wszelkie koszty, odliczenia i ulgi używane przy rozliczaniu podatku dochodowego przyczynią się również do zmiany wartości podstawy składki zdrowotnej. Obejmuje to m.in.:

  • Wliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w okresie roku podatkowego
  • Przychody ze sprzedaży środków trwałych uprzednio zamortyzowanych w ramach prowadzonej działalności nie są wliczane do podstawy składki

Podatek VAT

Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji

Według wcześniej wydanej interpretacji: 0112-KDIL3.4012.216.2021.2.MBN, dyrektor KAS przypomina, że podatnik nie został pozbawiony prawa do dokonania odliczenia podatku od zakupów dokonanych przed rejestracją. Może on tego dokonać o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Podatnik, chcący dokonać odliczenia podatku Vat od poczynionych nabyć, jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny. Co istotne, rejestracji dla potrzeb VAT można dokonać z datą wsteczną a rejestracja podatnika dla celów VAT stanowi czynność techniczną, wtórną wobec nabycia statusu podatnika – jej brak nie może wpływać na rzeczywisty status danego podmiotu jako podatnika VAT, czy też prowadzić do uniknięcia obowiązku prawidłowego rozliczania transakcji w deklaracjach VAT (plikach JPK). Jednocześnie w sytuacji, gdy podatnik przez zapomnienie, czy też brak znajomości przepisów nie wypełnił obowiązku rejestracyjnego, niezbędne jest umożliwienie mu naprawienia takiego uchybienia. W sytuacji gdy podatnik nie dopełni w terminie obowiązku rejestracyjnego, jest zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne, w którym powinien podać rzeczywistą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wszelkie zaległe deklaracje VAT (pliki JPK) powyższe umożliwi mu zwrot podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi przed datą formalnej rejestracji.

Zwrot VAT na rachunek firmowy

Ministerstwo Finansów podało do wiadomości, że na prywatny rachunek bankowy podatnika nie mogą być wysyłane zwroty VAT. Wraz z wejściem nowych przepisów transakcja ta musi być realizowana na rachunek bankowy związany z działalnością i zgłoszony do Urzędu Skarbowego jako właściwy do zwrotu podatku.

Podatek CIT

Wynagrodzenie dla dalszego podwykonawcy

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 05.04.2022 r. (Sygn akt II FSK 1885/19), że w ramach solidarnej odpowiedzialności główny wykonawca ma możliwość wliczenia płacy należnej dalszym podwykonawcom do kosztów uzyskania przychodu. Mowa tu o spółce zlecającej realizację inwestycji budowlanych. Zgodnie z art. 647(1) § 1 i 5 kodeksu cywilnego jest ona solidarnie odpowiedzialna za zapłatę wynagrodzenia dalszym podwykonawcom z tytułu wykonywanych przez nich robót. Powołując się na ten zapis spółka chciała się upewnić, czy wypłata wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy może zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu, jeżeli nie zrobi tego sam wykonawca mimo otrzymania przez niego zapłaty.

Podatek PIT

Ulga mieszkaniowa w PIT – spłata kredytu dotyczącego zbywanej nieruchomości

Od 1 stycznia 2022 r. bezpośrednio na podstawie przepisów ustawy o PIT prawo do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej PIT obejmuje również koszt spłaty kredytu (pożyczki) oraz odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym. Do tej pory normy prawne nieściśle definiowały czy zawiera się w nich również przeznaczenie przez podatnika przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkaniowej na spłatę kredytu również do 31.12.2021 r. Interpretacją ogólną z 1 kwietnia 2022 Minister Finansów poświadczył, że wydatki te upoważniały do skorzystania z tej ulgi również przez 2022 rokiem tj. od 2016 roku.

Błąd w księgach może pozbawić ulgi w PIT

Orzeczenie wyroku NSA z dnia 12.04.2022 Sygn. Akt II FSK 1889/19 potwierdza, że kto w skutek błędu w księdze wieczystej nie figuruje w niej jako właściciel nieruchomości, ten nie ma prawa do ulgi mieszkaniowej. Zmienić to może dopiero wyrok sądu rejonowego korygujący zapisy w księdze. Wydany w ten sposób wyrok działa wstecz, co dla sprawy podatkowej oznacza, że dopiero wtedy ustalona jest możliwość skorzystania z tej ulgi.

Rezydencja podatkowa obywatela Ukrainy

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że na podstawie tylko złożonego oświadczenia obywatel Ukrainy będzie mógł potwierdzić swoją polską rezydencję podatkową (czyli ulokowanie centrum interesów gospodarczych lub osobistych na terytorium Polski). Według wyjaśnień podatkowych, opublikowanych przez MF, jako centrum interesów osobistych, należy rozumieć miejsce z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. Są to więzi rodzinne, towarzyskie, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej, politycznej itp. W rzeczywistości, faktem najczęściej uwzględnianym jest obecność w Polsce małżonka partnera lub małoletnich dzieci. Złożenie pracodawcy lub innemu płatnikowi oświadczenia o przeniesieniu na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostaje uznany za polskiego rezydenta podatkowego.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj miesięczne podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podsumowania zmian podatkowych oraz aktualne oferty pracy!

Meritoros
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meritoros SA z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 63B/4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Newslettera.
← Wróć do wszystkich artykułów