4.10.2022

Sprawozdawczość GUS

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny zajmuje się zbieraniem danych, w tym danych dotyczących przedsiębiorstw. Wszystkie podmioty gospodarki narodowej mają obowiązek składania sprawozdań do GUS, natomiast nie wszystkie jednak są objęte badaniami. O tym, czy dany podmiot jest objęty konkretnym badaniem najczęściej decyduje branża, w której działa oraz liczba zatrudnionych pracowników.

Nowopowstałe podmioty, które nie korzystały z Portalu Sprawozdawczego, a objęte została badaniami, otrzymują powiadomienie o pierwszym, nadanym im obowiązku sprawozdawczym w formie listownej, na adres korespondencyjny wskazany podczas rejestracji działalności gospodarczej. W zawiadomieniu tym otrzymują także opis procedury aktywacji konta w Portalu oraz niezbędne dane uwierzytelniające.

Niektóre z obowiązków sprawozdawczych są incydentalne, natomiast część z nich wykonuje się systematycznie. Wśród najpopularniejszych obowiązków sprawozdawczych można wymienić:

-DNU-K - Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

- F-01/I-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

-GP - Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw

-I01 - Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe.

Warto zaznaczyć, że każda firma, która otrzymała informacje od GUS o konieczności złożenia sprawozdania musi to zrobić. Nie ma w tym przypadku wyjątków. Zgodnie z art. 57 i 58 „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 do 5000 zł„. Za podanie nieprawdziwych danych grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności do 2 lat.

Mimo braku informacji w przestrzeni publicznej o nałożonych karach za brak złożenia sprawozdania lub podanie nieprawdziwych danych, warto jest powierzyć ten obowiązek specjalistom.

Подпишитесь на информационный бюллетень, получайте предложения о работе и ежемесячные сводки налоговых изменений!

Вас интересуют налоговые изменения, или, может быть, вы ищете работу в сфере бухгалтерского учета или кадров и расчета заработной платы? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте предложения о работе и ежемесячные сводки налоговых изменений! Посмотрите, как выглядела карьера наших сотрудников!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów