7.06.2022

Badanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów finansowych przedsiębiorstw. Część z podatników zobowiązana jest dodatkowo do przeprowadzenia badania sporządzonego sprawozdania, czyli badania bilansu, rachunku zysków i strat i innych dokumentów wchodzących w skład sprawozdania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o rachunkowości, podmioty, które zobligowane są do badania sprawozdania finansowego to:

  • banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 2b,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji oraz
  • pozostałe jednostki (w tym spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych) jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniżej przedstawionych warunków (w odniesieniu do sprawozdań za 2021 r. uwzględnia się dane za 2020 r.).
Warunek Dane przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 2020 r., który wyniósł 4,6148 zł/euro 
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu             na pełne etaty Co najmniej 50 
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego Co najmniej 2 500 000 euro,11 537 000 zł (2 500 000 euro × 4,6148* zł/euro) 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy  Co najmniej 5 000 000 euro,23 074 000 zł (5 000 000 euro × 4,6148* zł/euro)  

Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Dodatkowo, obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego muszę się poddać jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Zapisz się do newslettera, otrzymuj oferty pracy i miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Interesują Cię zmiany podatkowe? A może szukasz pracy w zakresie księgowości lub kadr i płac? Zapisz się do naszego newslettera, otrzymuj oferty pracy oraz miesięczne podsumowania zmian podatkowych!

Meritoros
← Wróć do wszystkich artykułów